VN Youtuber

VN Youtuber
555  253 501 808
Kênh video về tin tức biển đông, tình hình quân sự Việt Nam - Trung Quốc
Các địa chỉ liên lạc với tác giả:
facebook.com/vnyoutuber/?fref=ts
www.moquocte.com/

Video

NHẬN XÉT

    VN Youtuber